Internet sahypamyza hoş geldiňiz!03 Iýun, 2014

Internet sahypamyza hoş geldiňiz!
 
Aşgabadyň çäginde birnäçe ýerlerde satyş nokatlary bolan “Kenek” dükanynyň internet sahypasyna hoş geldiňiz. Häzirki wagtda internet sahypamyz täze açylyp, müşderilere birnäçe hyzmatlary hödürleýär. 
 
Şol sanda sahypamyz, internet ulgamy arkaly Aşgabadyň çäginde süýji önümleri islendik ýere eltip bermek hyzmatyny hem ilkinjileriň hatarynda işe girizdi. Sahypamyzda ýerleşdirilen önümleriň ählisini, islendik wagtda sargap bilersiňiz.
 
Şeýle hem biziň işimizi hasda ýokarlandyrmak üçin siziň täze pikirleriňiz, bellikleriňiz bar bolsa, onda “Habarlaşmak” bölüminden bize ýoldap bilersiňiz!